Skip links

เกี่ยวกับเรา

TSM GROUP
"Leading sustainable bio-circular green initiatives"

เลื่อนดูเว็บไซต์

วิสัยทัศน์

Vision

Enrich Happiness
For Sustainable Society

กลุ่มทีเอสเอ็ม สร้างความสุขให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

Mission

BCG Ecosystem

(สร้างระบบนิเวศของธุรกิจภายใต้แนวคิด BCG)

ในทุกธุรกิจที่เราดำเนินการ เราคำนึงถึงความยั่งยืนและประสิทธิภาพเป็นหลัก เราอยู่บนพื้นฐานธุรกิจการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างหมุนเวียน (BCG) อีกทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานของเราก็มุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตร
และวัตถุดิบทางธรรมชาติ (Bio-based)

เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
ครบวงจรทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน

เรานำผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตร (อ้อย 100%) มาสู่กระบวนการผลิต และนำของที่เหลือใช้จากการผลิต หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการ เพื่อสังคมและโลก

เรานำของเหลือใช้ที่เหลือจากการผลิต กลับมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานสะอาด เช่น เอทานอล ไฟฟ้าชีวมวลและไฟฟ้าชีวภาพ สร้างความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้่อมให้โลกของเรา

สร้างองค์กรแห่งคุณค่า

Organization Values

เราส่งเสริมให้องค์กรของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และการเพิ่มทักษะมุ่งเน้นการทำงานที่มีความโปร่งใส ยุติธรรมมีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเราจะสร้างสรรค์ และส่งต่อค่านิยมอันยั่งยืนนี้ให้กับสังคมของเรา

นำใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่มาตรฐานสากล

Innovations at
Global Standards

นำใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่มาตรฐานสากล

Innovations at Global Standards

เราประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างกระบวนการต่างๆ ให้ดีขึ้นในทุกส่วนของระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) รวมไปถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้แนวคิด BCG เรามั่นใจว่าในทุกกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและสากล

Sustainable
Value-Added Products

สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจ

ภายใต้แนวคิดระบบนิเวศน์ BCG นอกจากการผลิตน้ำตาลทรายตามปกติแล้ว เรายังเติบโตเข้าสู่ธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืนอื่น ๆ เช่นการทำธุรกิจ ไบโอเอทานอล ธุรกิจพลังงานทั้งชีวภาพและชีวมวล ยิ่งไปกว่านั้น เรายังจะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและสร้างธุรกิจต่อยอดอื่น ๆ จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เรามีในปัจจุบัน ตลอดจนจากผลพลอยได้ และสิ่งเหลือใช้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

น้ำตาลมูลค่าเพิ่ม
น้ำตาลมัสโควาโด้จากอ้อย

น้ำตาลทราย
จากอ้อย

พลังงานไฟฟ้า
ชีวมวลจากชานอ้อย

พลังงานก๊าซ
ชีวภาพ

จากน้ำกากส่า

เชื้อเพลิงเอทานอล
จากกากน้ำตาล

ปุ๋ยอินทรีย์
จากขี้เถ้าชานอ้อย
และกากตะกอน

ถ่านไร้ควัน
จากชานอ้อยเผา

วัสดุทดแทน
เยื่อกระดาษจากชานอ้อย

บริหารการเงินอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

Ethical Financial Management

บริหารการเงินอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

Ethical Financial Management

เราตั้งมั่นในการทำธุรกรรมการเงินอย่างโปร่งใส และใส่ใจต่อการนำใช้เครื่องมือด้านการเงินที่ทันสมัย การดำเนินการด้านการเงินของเรามีความยืดหยุุ่น มีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ นักลงทุนจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ทรัพยากรต่าง ๆ จะถูกบริหารอย่างมีผู้รับผิดชอบเต็มที่ สอดคล้องไปกับการวางแผนทั้งในระยะสั้นและยาว

BCG and
Sustainability Policy

มีส่วนร่วมและสนับสนุนนโยบายที่
เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจ

เราเฝ้าติดตามนโยบายด้านต่าง ๆ ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย BCG รวมไปถึงงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อีกทั้งเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนนโยบายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

Raising
the TSM Profile

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม

เรามุ่งหวังให้ TSM GROUP เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เป็นที่ประจักษ์ รับรู้ในสังคมผ่านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่าง ๆ

ประวัติความเป็นมา

Our History

พ.ศ. 2516
ก่อตั้ง โรงงานน้ำตาลไทย จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2517
ร่วมก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ค้าผลผลิตน้ำตาล จำกัด
พ.ศ. 2527
ริเริ่มและผลักดัน พรบ.อ้อยและน้ำตาลทราย ทำให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นระบบ และมีเสถียรภาพ
พ.ศ. 2531 - 2537
โรงงานน้ำตาลไทย เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด (TKSM)
บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด
เป็นผู้นำในการใช้รถตัดอ้อยสำหรับการเก็บผลผลิตอ้อย
พ.ศ. 2546
ก่อตั้งบริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำตาลทรายแดงไทยท่าเรือ จำกัด (TTSM)
พ.ศ. 2547
ก่อตั้งบริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด (TSE) และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ในการผลิตเอทานอล 99.5% และปุ๋ยชีวภาพ
พ.ศ. 2550
ก่อตั้งบริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด (TSMB)
พ.ศ. 2553
ก่อตั้งบริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด (TUSM)
พ.ศ. 2554-2557
ก่อตั้งบริษัท ไทยอุดรธานี เพาเวอร์ จำกัด (TUP)
และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ในการผลิตไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวลและไอน้ำ
ก่อตั้งบริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จำกัด (TKP)
และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ในการผลิตไฟฟ้าจากไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
ก่อตั้งบริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จำกัด (TSMB2) และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
ก่อตั้งบริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ 2 จำกัด (TKP2)
พ.ศ. 2563
เปลี่ยนตราสัญลักษณ์และปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย ตอบสนองต่อการดำเนินการในธุรกิจยุคปัจจุบันและอนาคต
พ.ศ. 2563
แบรนด์ GOOD SUGAAAR ผลิตภัณฑ์น้ำตาล Low GI เจ้าแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยสถาบัน Glycemic Index Research Service (SUGiRS) จากประเทศออสเตรเลีย
ปัจจุบัน

ค่านิยมองค์กร

I

E

B

L

E

(ไอ-อี-เบิล)

ซื่อสัตย์

Integrity

(อิน-เท-กริ-ตี้)

ยืนหยัดบนพื้นฐาน
แห่งคุณธรรมและจริยธรรม

เอื้ออาทร

Empathy

(เอ็ม-พา-ตี้)

มีความเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ
ต่อผู้คน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

รอบรู้ในธุรกิจ

Business Acumen

(บิซ-ซิ-เนส-อะ-คู-เมน)

ฉับไว มีทักษะและรอบรู้
ในธุรกิจรอบด้าน

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Lead Change

(ลีด-เซ้นจ์)

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
มีภาวะผู้นำ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

มุ่งมั่นและร่วมมือกัน

Engagement & Collaboration

(เอน-เกจ-เม้น-แอนด์-คอล-ลา-บอ-เร-ชั่น)

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
มีภาวะผู้นำ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า