บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด (TSM Bio Energy Co., Ltd.)

 

          ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยนำเอากากส่าที่เหลือจากการผลิตเอทานอลไปใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า  โดยใช้เป็นวัสดุในการผลิตระบบก๊าซชีวภาพเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า

          บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอเอนเนอร์ยี จำกัด ดำเนินการผลิตไฟฟ้าชีวภาพจากน้ำกากส่าที่เกิดจากการผลิตเอทานอล เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (VSPP) ขนาดกำลังการผลิต 1,200 kw-hr ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ    ปี 2551 ของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และได้รับการสนับสนุนจากโครงการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ตามโครงการของธนาคารโลกอีกด้วย           

          การสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพ ของบริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอเอนเนอร์ยี จำกัด ข้างต้น ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน (สวพ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพและการออกแบบระบบบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำกากส่าที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้ว และยังสามารถนำไปใช้เพื่อการอื่นๆ ได้อีก โดยความร่วมมือกับ สวพ. นี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

 

 


HTML5 Icon

HTML5 Icon